HOME VOOR WIE ADVIESDIENSTEN NIEUWS KLANTEN CONTACT

We stellen ons even voor

Voor het beveiligd verzenden van bestanden aan ons stellen wij onze beveiligde mailomgeving ter beschikking.  Hier vindt u een uitgebreide instructie. 

Onze privacybeleid toegelicht.

Wij zijn LNBB. Wij werken onder de namen LNBB actuarissen + pensioenconsultants en LNBB pensioenverzekeringen. Dit zijn de handelsnamen van de statutaire vennootschappen LNBB pensioenconsultancy b.v. respectievelijk LNBB pensioenverzekeringen b.v. Werkgevers, ondernemingsraden, personeelsvertegenwoordigingen, directeuren Ė grootaandeelhouders en ondernemers geven wij advies over pensioenen.  Niet alleen over nieuwe pensioen- en inkomensregelingen maar ook over de al bestaande. Wij adviseren hen over alle aspecten.

Wij ondersteunen ook accountantskantoren, belastingadvieskantoren, advocatuur en collega-financiŽle dienstverleners zoals pensioenadviseurs, vermogensbeheerders en financial planners in hun adviespraktijk met kennis en tools. Dit doen we trouwens al bijna 30 jaar!.

Daarnaast zijn wij financiŽle dienstverlener voor bepaalde financiŽle producten. Natuurlijk hebben we hiervoor een vergunning van de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM). Hieruit blijkt dat wij voldoen aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht (Wft). In het register financiŽle dienstverleners van de AFM vindt u LNBB onder nummer 12016271. Hierin vindt u ook een compleet overzicht van de financiŽle producten waarover wij adviseren en bemiddelen. De bemiddelingsactiviteiten doen we trouwens altijd onder de naam LNBB pensioenverzekeringen.
 
Autonoom en onafhankelijk
Wij zijn autonoom en onafhankelijk. Dat wil zeggen dat wij geen afspraken hebben met aanbieders van financiŽle producten. Wij geven gewoon het beste advies. Passend bij de situatie van onze klant. Goed te weten is dat geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiŽle producten bij ons een vinger in de pap heeft. Dus geen stemrechten, aandelen of wat dan ook. Kortom, wij zijn zelfstandig en onafhankelijk. 

Voor onze adviezen betaalt u alleen de tijd die we eraan besteden. Hiervoor sturen we een heldere specificatie bij de nota. Voor veel voorkomende werkzaamheden geldt in veel gevallen een vast verrichtingentarief. Soms brengen we eerst een offerte uit. Het spreekt voor zich dat we dan doen wat we in onze offerte aanbieden. Uiteraard volgens de voorwaarden die op onze dienstverlening van toepassing zijn. 

Over bemiddelingsdiensten die leiden tot een financieel product betaalt u geen omzetbelasting. LNBB pensioenverzekeringen stuurt u dan een rekening zonder omzetbelasting.

Wanneer u ons vraagt om advies over pensioen- en/of inkomensregelingen, kunnen we ook helpen bij de uitvoering van dat advies. Wij kunnen u helpen bij het afsluiten van ťťn of meerdere financiŽle producten en het beheer daarvan. 

Wij geloven in een goede relatie. En die relatie houden we goed door met regelmaat contact met u te hebben. Dat kan via e-mail, per telefoon of zelfs per post. Dat vinden wij heel gewoon. Wat wij precies voor u doen staat  in de offerte, de overeenkomst van opdracht of de opdrachtbevestiging.

Om u goed te kunnen adviseren, gaan wij met u in gesprek. We stellen u verschillende vragen over uw persoonlijke situatie, uw kennis van en ervaring met pensioen- en andere inkomensregelingen en uw financiŽle positie, zoals inkomsten, uitgaven en vermogen. Maar natuurlijk vragen we ook naar uw wensen en behoeften voor zover dit relevant voor het financiŽle advies.  Daarnaast willen we weten of u bereid bent om bepaalde risicoís zelf te dragen. Misschien wilt u deze risicoís wel afdekken met een verzekering.  

Om een goed advies uit te kunnen brengen hebben we dus behoorlijk wat informatie van u nodig. Ook persoonsgegevens zoals: 
 • Contactgegevens (Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer en E-mailadres);
 • Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
 • Inkomensgegevens, zoals salaris, dienstverband en historie;
 • FinanciŽle gegevens, zoals vermogen, schulden, (aanvullende) pensioenen;
 • Bovenstaande gegevens van uw partner en/of (kind-)eren;
 • Overige gegevens, zoals een veilige kopie van uw identiteitsbewijs. Om te voorkomen dat anderen uw identiteit misbruiken, adviseren wij u om uw BSN-nummer af te schermen. De rijksoverheid biedt u, met de gratis App 'KopieID' een betrouwbaar hulpmiddel bij het verstrekken van een kopie van uw identiteitsbewijs/paspoort/rijbewijs
Het kan voorkomen dat we u vragen om persoonsgegevens van andere personen aan ons te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer u werkgever bent en ons om advies vraagt over bijvoorbeeld het pensioen van uw medewerkers. Of als het gaat over de persoonsgegevens van uw klant. Natuurlijk geldt deze privacy verklaring dan ook voor de persoonsgegevens voor deze betrokkenen. 

Al deze informatie hebben wij nodig om een advies op maat te geven. 

Zorgvuldig
Wij gaan natuurlijk zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij van u krijgen. Wij hebben maatregelen genomen in de inrichting van onze systemen en processen om te 
voorkomen dat uw gegevens openbaar worden. Ook hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Wij zijn zoals dat heet verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat wij voordat wij advies uitbrengen vaststellen welke persoonsgegevens we nodig hebben en wat we met deze gegevens gaan doen. 
Wanneer we een offerte sturen, omschrijven we daarin welke persoonsgegevens we nodig hebben en de manier waarop u deze aan kunt leveren.  Het kan ook voorkomen dat we deze procedure los van een offerte met u delen. 

Hoe gebruiken wij deze persoonsgegevens?
Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij van u krijgen alleen voor het kunnen geven van een passend advies. Dit advies gaat over de maatregelen die u kunt nemen om de gewenste financiŽle zekerheid te realiseren. Dat kan gaan over de opbouw van een oudedagsvoorziening of het verzekeren van bepaalde (inkomens-)risicoís.

Het kan voorkomen dat wij contact opnemen met aanbieders van financiŽle producten zoals bijvoorbeeld banken, verzekeraars, pensioenuitvoerders of andere financiŽle instellingen. Dit doen we wanneer dit nodig is om een goed advies te kunnen geven. Maar ook wanneer u ons vraagt om delen van het advies uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan een offerte voor een financieel product of regeling en de eventuele uitvoering hiervan. 

Wij geven de persoonsgegevens die we van u ontvangen alleen door aan andere partijen wanneer dit nodig is om een bepaald deel van onze opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die persoonsgegevens door, die zij nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Voor onze dienstverlening werken wij samen met partners die ons ICT-platformen ter beschikking stellen. Zij verwerken onder ons gezag en verantwoordelijkheid de gegevens die wij van onze klanten ontvangen. Met deze partners sluiten wij verwerkersovereenkomsten waarin de voorwaarden en het doel van verwerking worden vastgelegd. Wij verstrekken geen informatie aan landen buiten de Europese Unie.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig. Eigenlijk zo lang als nodig is om onze opdracht uit te kunnen voeren. Daarom hanteren we geen vooraf gestelde bewaartermijn. Het ene advies heeft tenslotte meer tijd nodig dan het andere. Dat ligt maar net aan bijvoorbeeld de reikwijdte van ons advies, bij pensioenen reikt het vaak tot ver na de pensioengerechtigde leeftijd. Het is belangrijk dat ons advies reproduceerbaar is. Want daarmee kunnen we u ondersteunen als u nogmaals een advies, of een aanpassing hiervan aan ons vraagt. Ook in andere situaties kan het van belang zijn het eerder uitgebrachte advies zo goed mogelijk te reproduceren. Dat is de manier waarop wij zorgvuldig met onze zorgplicht omgaan. 

Wat zijn uw rechten?
 • U bent onze klant. Dus u hebt het recht om te bepalen welke persoonsgegevens wij wel of niet mogen ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten ze hieronder samen:
 • U kunt bij ons een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht geven wij u gratis.
 • Wanneer u denkt dat wij bepaalde persoonsgegevens verkeerd in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om een correctie vragen. U helpt ons daarmee, want alleen wanneer de gegevens kloppen kunnen wij ons werk goed doen!
 • Als u niet langer wilt dat wij bepaalde persoonsgegevens in onze administratie hebben, dan kunt u ons vragen deze persoonsgegevens te verwijderen. 
 • Wij hebben hierboven aangegeven op welke manier wij de ontvangen persoonsgegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde persoonsgegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u dit aan ons doorgeven. 
 • U kunt ons vragen uw persoonsgegevens door te sturen aan een derde. Denk bijvoorbeeld aan uw accountant, advocaat of bank. Wij ontvangen dit verzoek graag schriftelijk of per mail.
 • Wanneer wij bijvoorbeeld van een bank, verzekeraar, accountant of andere adviseur uw persoonsgegevens ontvangen, dan informeren wij u we u over de bron van deze gegevens. 
Klachtenregeling
Wij zeiden het al, we gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Heeft u vragen over de manier waarop binnen LNBB wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover
contact met ons op. Wij zullen uw vragen zo goed mogelijk beantwoorden. Wij nemen klachten altijd serieus. Heeft u een klacht over de manier waarop ons kantoor met uw
persoonsgegevens is omgegaan? Laat ons dit weten. Neem hiervoor contact op met onze directie. We bekijken dan de mogelijkheden. Blijft u hierna toch van mening dat wij niet zorgvuldig met uw
persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.